شناسایی و تفکیک هدررفت آب در سامانه آبرسانی شهرستان تنگستان بوشهر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.45 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
کمبود شدید منابع آب و افزایش سریع هزینه‌های تولید آب، سبب شده است که مدیریت آب بدون درآمد در سامانه‌های آبرسانی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در مقاله حاضر نتایج مطالعات آب بدون درآمد در شبکه مجتمع آبرسانی روستایی تنگستان بوشهر شامل مخزن، خط انتقال و 13 روستا در قالب یک تجربه کاربردی ارائه شده است. هدف از انجام این بررسی، تعیین اجزای آب بدون درآمد کل سامانه و همچنین تفکیک اجزاء آن در خط انتقال، شبکه توزیع و مخزن ذخیره آب می‌باشد. نتیجه و روش انجام تحقیق در پروژه مورد مطالعه می‌تواند در پروژه‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها