بررسی امکان بازیابی پساب بخش دیالیز بیمارستان داراب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (813.05 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
2عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی استهبان، شیراز – ایران
3کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز- ایران
4استاد
چکیده
رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و صنایع سبب افزایش تقاضای آب شده است. یکی از اماکن خدمات عمومی پر مصرف آب، بیمارستان ها وبخصوص بخش دیالیز آن می باشد. با این تصور که هر گونه فاضلاب خروجی از هر نقطه بیمارستان آلوده است، به فاضلاب رو هدایت می شود. طرح حاضرمی تواند جهت کاهش هزینه آب مصرفی و کاهش آثار مخرب زیست محیطی پساب دربیمارستانهای کشور و دنیا اجرا گردد. با آزمایشات میکروبی و شیمیایی که صورت پذیرفت، اثبات نمودیم فقط در بیمارستان داراب ماهیانه 131.25 مترمکعب پسابی که نیاز به هیچ تصفیه ای ندارد، در حد استاندارد مصرف شرب و آبیاری بوده و در واحدهای مختلف ازجمله رختشویخانه، شستشوی دست، استحمام، فلاش تانک، شستشوی کف و آبیاری فضای سبز بیمارستان مستقیما قابل استفاده می باشد. و به همین مقدار نیز در صورت استفاده صرفه جویی در مصرف آب سایر بخشهای بیمارستان صورت می گیرد.
کلیدواژه ها