آب خاکستری، طرحها و روشها و استفاده بهینه از آب در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (512.89 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
اداره آب و فاضلاب منطقه دو اصفهان
چکیده
بازیافت آب گوهری که با توجه به کمبودهای فراوانی که در نقاط مختلف ایران نمایان است بیش از بیش باید مورد توجه قرار گیرد تا در کنار مدیریت الگوهای مصرف و استفاده از لوازم کاهنده بتواند سهم خود را در کاهش مصرف و استفاده بهینه از آب نشان دهد این اقدامات علاوه بر کنترل مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب موجب کم شدن هزینه های تولید، کم شدن حجم و دبی وارده به تاسیسات آب و فاضلاب و صرفه جویی خواهد شد که خود حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی می باشد. آب خاکستری دارای آلودگی کمی بوده که با جمع آوری و تصفیه جزئی آن در محل می توان از آن در جهت مصارفی که در تماس مستقیم با انسان نیست بهره برد.
در این تحقیق سعی شده با بررسی روی 10خانوار با فرهنگ های متفاوت میزان پساب تولیدی در هربخش مشخص شود تا براساس آن الویت بندی شود. خصوصا در حمام تلاش گردید در این خانواده ها با آگاهی رساندن از میزان تولید فاضلاب کاسته شود.
کلیدواژه ها