تحلیل حوادث شبکه توزیع و انشعابات آب شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران و راه های کاهش آن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (625.91 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی دانشکده عمران آب محیط زیست
2کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
چکیده
امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب، کاهش آب بدون درآمد می‌باشد. مؤثرترین روش کنترل آب بدون درآمد و کاهش هزینه‌های جاری در راستای اقتصاد مقاومتی، بررسی و کنترل کمی و کیفی حوادث جهت کاهش هدررفت واقعی شبکه‌های توزیع آب می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و چگونگی ایجاد حوادث و بررسی تحلیلی و توصیفی مرتبط با حوادثی است که در شبکه‌ها اتفاق می‌افتند. این پژوهش به بررسی حوادث شبکه‌ی توزیع و انشعابات آب منطقه چهار شهر تهران از فروردین 1395 تا انتهای شهریور 1396 انجام شده است. در این مقاله پارامترهای مؤثر در ایجاد حوادث مانند عمر لوله‌ها، جنس لوله‌ها، فشار در شبکه، شرایط اجرایی و مسائل بهره‌برداری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، بر اساس یافته‌ها، با مدیریت مناسب در بخش‌های مختلف مانند کاهش فشار در نقاط پرفشار و بحرانی، تعویض به‌موقع لوله‌های نامناسب و کهنه، تعمیر انشعابات با لوله‌های مناسب و نصب و اجرای استاندارد لوله‌ها و اتصالات و نیز استفاده از قطعات مرغوب می‌توان تلفات آب را تا حد قابل قبولی کاهش داد.
کلیدواژه ها