روش ها و ابزارهای صرفه جویی در مصرف آب خانگی، اصلاحات ابزاری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.09 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
ازبخش های مهم و قابل کنترل بحران آب قسمت شرب می باشد که باتوجه دلایلی چون مسائل بهداشتی ، سهم قابل توجه آن در مصارف شهری و امکان بروز حساسیت های اجتماعی ، نیاز اساسی انسان به آب ،و مدیریت راحت تر جهت بازچرخانی و کنترل مصرف و همچنین ابزاها و تاسیسات افزاینده راندمان ساده تر و الگوی مصرف زیاد ایران نسبت به سایر کشور ها لزوم توجه به این قسمت در این برهه زمانی ضروری به نظر می رسد.این مقاله سعی دارد با توجه به تحقیقات انجام شده و سایر بررسی های پژوهشی با رویکرد کاربردی به ارائه راهکار ها و روش های کاهش مصرف آب شرب، از نظر تجهیزات و ابزار مورد استفاده بپردازد.مشاهده می شود که با انجام یک سری اقدامات می توان تا حدود 50 درصد و بیشتر کاهش مصرف را بدون اختلال در رفاه مصرف کننده مشاهده کرد
کلیدواژه ها