بررسی علل مدیریتی هدررفت آب و ارائه راهکار های عملی جلوگیری از آن (مطالعه موردی: شهر کرج)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.1 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی
2کارشناس سازمان آب و فاضلاب استان تهران
3استاد
چکیده
یکی از مشکلات عمده در سیستم تولید و توزیع آب، هدررفت آب می باشد. همچنین، مقدار آب بدون درآمد در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر می باشد که اهمیت بررسی عوامل موثر بر کاهش هدررفت آب و کاهش آن را نشان می دهد. هدف از این پژوهش بررسی علل مدیریتی بالا بودن پرت آب در شهر کرج می باشد. در این مطالعه، پرسشنامه هایی با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است، 65 نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان مربوط به مدیریت منابع آب مورد نظرسنجی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، عدم مشارکت فعال بهره برداران در نگهداری از شبکه ها موجب بالا رفتن پرت آب می شود با 45 درصد، ناهماهنگی در امور پیشگیری از خرابیهای تاسیسات مربوط به شبکه باعث افزایش پرت آب می شود با 48 درصد، کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در امر نگهداری و تعمیرات شبکه موجب افزایش پرت آب می شود با 53 درصد، دقیق نبودن برنامه ریزیهای نیروی انسانی مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه ها باعث افزایش پرت آب می شود با 58 درصد در هر یک از فرضیه ها مهمترین عوامل هدررفت آب شناسایی شدند.
کلیدواژه ها