کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (544.84 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس برنامه ریزی
چکیده
با توجه به اینکه امروزه اغلب نقاط جهان با مشکل کمبود شدید منابع آبی دست به گریبان است شناخت تلفات آب، علل ایجاد آنها و نحوه مدیریت نشت و راه‌های تشخیص آن می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات آب شهری داشته باشد در این مقاله به معرفی آب به حساب نیامده ، تلفات آب، پارامترهای موثر بر آن، روش‌های تحلیل و محاسبه آب تلف شده و تعیین شاخص عملکرد و نحوه اعمال شاخص عملکرد شبکه در اولویت بندی اجرای پروژه ها بررسی می‌شود. با این روش می‌توان پروژه‌های اصلاح شبکه را با توجه به اولویت آنها و شاخص عملکرد بدست آمده در دستور کار قرار داد
کلیدواژه ها