نقش مدیریت فشار در شبکه توزیع آب جهت کاهش هدررفت و کاهش هزینه های بهره برداری(مطالعه موردی شهر رودبارقصران)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (731.35 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس طرح های آبی شرکت مهندسین مشاور مددآب تهران
چکیده
کاهش نشت موضوعی است که ذهن اغلب مهندسین بهره‌بردار و مدیران آب در جهان را مشغول کرده است. مدیریت فشار مثل بقیه روشهای کاهش نشت یک ابزار است که بایستی به عنوان روش ترکیبی با دیگر روشها و تکنولوژیها به کار برده شود . تحقیقات و مطالعات اخیر نشان داده است که میزان نشت و تعداد نشت به مقدار زیادی با کاهش و متعادل کردن فشار در سیستم توزیع ، کاهش می یابد . عدم آرایش هیدرولیکی و زون بندی مناسب شبکه، پمپاژ مستقیم آب به داخل شبکه ، عدم اعمال مدیریت فشار ، باعث بروز فشارهای غیر مجاز و در نتیجه افزایش و تعدد ترکیدگی ها (حوادث) و خرابیها و خسارات ناشی از آن می شود. نتایج فنی و اقتصادی مطالعات فشار سنجی و نصب شیرهای فشارکن به همراه عملیات نشت یابی در مطالعات موردی شهر رودبار قصران نشان می دهد انجام عملیات ذکر شده در بازه زمانی یک ساله ، 4.8 در صد کاهش هدررفت آب را در پی داشته و کلیه هزینه های اجرای طرح مدیریت فشار ، با احتساب قیمت تمام شده هر متر مکعب آب 10000 ریال در سال 1395 برای استان تهران ، در یک بازه 3 ماهه جبران می شود.
کلیدواژه ها