تجربه قرارداد نشت یابی حجمی ( مطالعه موردی: شهر محلات)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.34 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر آب بدون درآمد
2کارشناس GIS
3کمک کارشناس مصرف
چکیده
اجرای عملیات نشت یابی در شبکه های توزیع یکی از اقدامات مهم در خصوص کاهش تلفات واقعی و ارزیابی از وضعیت شبکه توزیع تحت نظر مدیران آب بدون درآمد می باشد. در این مطالعه نشت یابی انجام گرفته از شبکه توزیع محلات که بصورت قرارداد حجمی انجام گرفته است منجر به کشف 30 لیتر آب در شبکه گردیده است. در این مطالعه با توجه به موقعیت توریست پذیری و توپوگرافی شهر محلات و کمبود منابع تامین آب ضرورت اجرای عملیات نشت یابی در شبکه توزیع بسیار حائز اهمیت بوده است. با توجه به بافت زمین در شهر محلات رویت نشت شبکه در سطح زمین امکان پذیر نمی باشد و نشت یابی تنها راه حل ارزیابی شبکه توزیع و کاهش تلفات آب بوده است. لذا بدنبال همین موضوع پیشنهاد استفاده از روش حجمی تضمینی نشت یابی از سوی مشاور ، شرکت آب و فاضلاب را مجاب به عقد قرارداد نموده است.
کلیدواژه ها