شبیه سازی عددی کنتورآب و بررسی عملکرد آن در حالت نصب پمپ به طور مستقیم در خروجی آن - مطالعه موردی: کنتورآب خانگی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.21 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مسئول دفتر تجهیز منابع مالی
2مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده
عدم دقت کنتورها می تواند در ارزیابی برنامه های کنترل هدر رفت و برنامه های حفاظت منابع تاثیر مستقیمی داشته و منجربه تصمیمات نادرستی شود .در این مقاله عملکرد یک کنتور 4/3 اینچی، ساخت یکی از کارخانه های ایران با شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفت. کنتور از نوع توربینی مولتی جت خشک می باشد و در انجام شبیه سازی فرض شد که مقادیر مربوط به گشتاورهای ترمزی مکانیکی وارد بر پروانه کنتور نظیر گشتاور اصطکاک یاتاقانها و مغناطیس ناچیز و در حد صفر می باشد. جریان ورودی و خروجی کنتور کاملا توسعه یافته و مدل آشفتگی SST:K-ω انتخاب گردید. با اعتبار سنجی نتایج حل با داده های کارخانه سازنده، مدل دقت قابل قبولی داشته و می توان از این مدل جهت بررسی تاثیر پارامترهای جریان بر عملکرد کنتور استفاده نمود. بعنوان یک نمونه کاربردی، عملکردکنتور در حالت قرار گرفتن پمپ سانترفیوژ به صورت مستقیم در خروجی کنتور شبیه سازی گردید و نتایج آن با حالت بدون پمپ مقایسه شد.
کلیدواژه ها