کاهش هدر رفت آب در شبکه آبرسانی و تاثیر آن بر مدیریت منابع& مطالعه موردی روستای وسطی کلا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (717.21 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس آزمایشگاه
2مدیر شهرستان
3هیئت علمی
چکیده
آب بدون درآمد بخش مهمی از آب هدر رفته در شرکتهای آب و فاضلاب را تشکیل می دهد. بر اساس تنظیم فرم بالانسینگ، هدر رفت آب به دو گروه کلی هدر رفت ظاهری و هدر رفت واقعی تقسیم می شود. در این مقاله به بررسی کاهش میزان نشت در روستای وسطی کلا، با استفاده از شاخص های TIRL,UBRL, ILI پرداختیم که ملاحظه شد میزان تلفات آب در این روستا بدلیل شکستگی بالا بسیار زیاد است که توانستیم با نصب شیرهای فشار شکن و مدیریت فشار شبکه که یکی از کارامدترین و اقتصادی ترین روش ها در کنترل میزان نشت در شبکه های توزیع می باشد میزان تلفات آب و هزینه های ناشی از رفع شکستگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
کلیدواژه ها