مدیریت فشار شبکه توزیع آب با استفاده از نرم‌افزارEPANET مطالعه موردی شهر الوند
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (740.66 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رئیس اداره بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب شهرستان قزوین
2استاد یار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
3مدیر امور آب و فاضلاب کمال شهر کرج - شرکت آب و فاضلاب استان البرز
چکیده
منابع آب آشامیدنی محدود، افزایش مصرف سرانه و رشد جمعیت، بحث کنترل و مدیریت این منبع ارزشمند و حیاتی را حائز اهمیت کرده است. مدیریت فشار یکی از روشهای موثر و اقتصادی برای کاهش نشت در شبکه توزیع میباشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی مدیریت فشار شبکه توزیع آب با استفاده از نرم‌افزارEPANET می‌باشد. در این راستا، برای دید بهتر بر معیارهای مدیریت فشار، اهداف دیگری چون تعیین شاخصهای عملکردی مختلف شبکه ، مورد بررسی قرار گرفته است جهت انجام این مطالعه و تحقیق برای جمع‌آوری مطالب از روش کتابخانه‌ای در مبانی نظری و بخشی از شبکه توزیع آب شهر الوند واقع در شرق شهر قزوین و از نرم افزار EPANET استفاده شده است. آب تلف‌ شده کل سیستم برابر 730580 مترمکعب درسال، معادل 16/4 درصد حجم آب کل ورودی به سیستم است که پس از اعمال مدیریت فشار و با کاهش 9 متر فشار در منطقه مورد مطالعه میزان هدر رفت آب سالیانه به 14/93 درصد کاهش یافت.
کلیدواژه ها