تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی روستایی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (687.98 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2نیروی قرارداد مشاور - شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
3کارشناس نگهداری تاسیسات آب، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
چکیده
افزایش حوادث و نشت در شبکه های آبرسانی روستایی به دلیل افزایش سن لوله ها از جمله عواملی است که اصلاح شبکه را ضروری می سازد. درکنار راهکارهایی از جمله مدیریت فشار و نشت، بازسازی و نوسازی شبکه، آخرین راه حل مقابله با این پدیده، مدیریت حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی می باشد. در این تحقیق حوادث شبکه های آبرسانی روستاهای استان خراسان جنوبی از نظر جنس و قطر لوله، محل و زمان اتفاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس آمار ثبت شده در سامانه سپتا در سال 1395 تعداد حوادث کل 21131 مورد بوده که 12321 مورد آن در شبکه توزیع، 3224 مورد در خطوط انتقال و 5586 مورد در انشعابات مشترکین اتفاق افتاده است. نرخ حوادث سالانه در شبکه توزیع، خطوط انتقال و انشعابات به ترتیب 3.7 و 0.8 حادثه در کیلومتر و 4.3 حادثه به ازای هر 100 مشترک می باشد. از نظر جنس لوله ها نرخ شکست سالانه لوله های پلی اتیلن، گالوانیزه، آزبست و GRP به ترتیب برابر 2.82، 0.48، 0.09 و 0.08 ترکیدگی در هر کیلومتر در سال می باشد. با انجام تحلیل رگرسیون خطی مشاهده گردید که در لوله های پلی اتیلن با افزایش قطر، تعداد حوادث سالانه کاهش می یابد. فصل تابستان و ماه شهریور به عنوان پرحادثه ترین فصل و ماه سال شناخته شد.
کلیدواژه ها