بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: بندر گناوه)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (898.85 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس آب بدون درآمد آبفا استان بوشهر
2کارشناس دفتر مدیریت مصرف
چکیده
کنتورهای فرسوده مشترکین آب، یکی از عوامل مهم در افزایش میزان آب بدون درآمد است. عمر کنتورهای مشترکین، حداکثر 8 سال است که معمولا به علت محدودیت های مالی، شرکتهای آب و فاضلاب قادر به تعویض تمامی کنتورهای فرسوده نیستند نقش کنتورهای فرسوده در هدررفت ظاهری آب در بسیاری از موارد از نقش کنتورهای خراب بیشتر است. زیرا برای مشترکین دارای کنتور خراب، بر اساس برآورد مصرف قبض صادر میگردد در حالیکه برای کنتورهای فرسوده، اعداد قرائت شده، معیار صدور قبض است. در سال 1395 از میان کنتورهای خانگی فرسوده شهر گناوه، کنتورهای سالمی که حداقل 3 دوره دارای مصرف 10 مترمکعب در ماه یا کمتر بوده اند انتخاب و حدود 5/1 درصد از این تعداد تعویض شد. اختلاف داده های مصرف، قبل و بعد از تعویض کنتورها، در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار بوده و رابطه مستقیمی بین تعویض کنتورها و افزایش مصرف وجود داشت. کنتورهای فرسوده کم کار در واقع خراب بوده که تعویض آنها منجر به افزایش مصرف ثبت شده به میزان بیش از 42 درصد گردید. اثرات حاصل از افزایش مصرف ثبت شده از یک سو و جابجایی طبقات مصرف از سوی دیگر، منجر به افزایش 63 درصدی آب بهای قبوض صادره شد
کلیدواژه ها