شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
عضو کمیته صنعت
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
دکتر عبدالله رشیدی مهرآبادی
نماینده دانشگاه شهید بهشتی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ...... [at] sbu.ac.ir
دکتر مصطفی تیزقدم
نماینده دانشگاه شهید بهشتی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_tizghadam [at] sbu.ac.ir
مهندس سیدزاده
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
مهندس غزلی
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر مصطفی تیزقدم
دبیر اجرایی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_tizghadam [at] sbu.ac.ir
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
دبیر کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
کمیته داوران
احمد ابریشم چی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: abrisham [at] sharif.edu
سعید اسلامیان
داور
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: saeid [at] cc.iut.ac.ir
هادی افشار
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: mhafshar [at] iust.ac.ir
مسعود تجریشی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
گاگیک بدلیانس قلی کندی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: g.badalians [at] yahoo.com
عبداله رشیدی مهرآبادی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_rashidi [at] sbu.ac.ir
نادر سلمانی خاص
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: n_salmani [at] yahoo.com
ابوالقاسم علی قارداشی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_alighardashi [at] yahoo.com
مجتبی فاضلی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
حمیدرضا صفوی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
محمد کاراموز
داور
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهرن
پست الکترونیکی: karamouz [at] ut.ac.ir
رضا کراچیان
داور
استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kerachian [at] ut.ac.ir
سیمین ناصری
داور
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی:  simnasseri [at] hotmail.com
معصومه آذرگون
داور
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: azarabfa [at] gmail.com
عبدالمهدی میرسپاسی
داور
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: n.mirsepassi [at] srbiau.ac.ir
افشین تکدستان
داور
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
پست الکترونیکی: afshin_ir [at] yahoo.com
احمدرضا یاری
داور
دانشگاه علوم پزشکی قم
پست الکترونیکی: yari1ahr [at] gmail.com
علیرضا یزدی زاده
داور
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: aryazdizadeh [at] yahoo.com
امیرحسین محوی
داور
استادیار دانشکده مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: ahmahvi [at] yahoo.com
بیژن بینا
داور
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
فردوس کرد مصطفی پور
داور
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پست الکترونیکی: ferdos_66 [at] yahoo.com
همایون مطیعی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: h_motiei [at] sbu.ac.ir
سارا نظیف
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
مهندس امیررضا احمدی مطلق
داور
شرکت مهندسی مشاور مهاب‌ قدس
پست الکترونیکی: rezamotlagh [at] yahoo.com
عبداله اردشیر
داور
دانشیار دانشکده مهدسی عمران دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: ardeshir [at] aut.ac.ir
سید علی سیدزاده
داور
رئیس دفتر آب بدون درامد شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
عباس غزلی
داور
کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
حسین سجادی‌فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: h.sajadifar [at] gmail.com
علی حقیقی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: hassaniamoozeshi [at] gmail.com
ستار صالحی
داور
عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
ناصر طالب بیدختی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی:  nassertaleb [at] gmail.com
امیر تائبی‌هرندی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: amirth [at] cc.iut.ac.ir
مریم عباسی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: mary_abbasi [at] sbu.ac.ir
حسین عطایی فر
داور
رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت -شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ataei [at] nww.ir
رضا غیاثی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
عزیزالله مبینی بیدگلی
داور
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره ‌برداری آب
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
رامتین معینی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی:  r.moeini [at] eng.ui.ac.ir
علی موسی خانی
داور
مدیر دفتر اب بدون درامد اب فاضلاب قزوین
پست الکترونیکی: mousakhani.a61 [at] gmail.com
مریم میرابی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: m_mirabi [at] sbu.ac.ir
علی اکبرنظام آبادی
داور
استاد دانشکاه شهید بهشتی پردیس عباسپور
پست الکترونیکی: aliakbar.nezamabadi [at] yahoo.com
صادق یونسلو
داور
مدیر دفتر مدیریت مصرف و انرژی آبفای تهران
پست الکترونیکی: younesloo [at] tpww.ir
کاوه جمالی
داور
شرکت مهندسین مشاور سما
پست الکترونیکی: kauveh.jamali [at] outloot.com
حمیدرضا هنری
داور
شرکت مهندسی مشاور آبران
پست الکترونیکی: hamidrezahonari [at] yahoo.com
مسعود تابش
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران-پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
مصطفی تیزقدم
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: m.tizghadam [at] gmail.com
محمدرضا جلیلی‌قاضی زاده
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: mohsenjalily [at] yahoo.com
محسن منتظری
داور
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_montazeri [at] sbu.ac.ir
غلامرضا لطیف
داور
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: gh_latif [at] sbu.ac.ir
جعفر یزدی
داور
دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
پست الکترونیکی: j_yazdi [at] sbu.ac.ir
حسین پرورش
داور
مدیر گروه محیط زیست- اب و فاضلاب -دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات بندر عباس
پست الکترونیکی: parvaresh161 [at] yahoo.com
محمد تقی قانعیان
داور
استاد دانشگاه
پست الکترونیکی: mtghaneian [at] yaho.com
محمدعلی ززولی
داور
عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: zazoli49 [at] yahoo.com
سجاد مظلومی
داور
استاد دانشگاه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پست الکترونیکی: mazloomi-s [at] medilam.ac.ir
ادریس بذرافشان
داور
استاد دانشگاه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ed_bazrafshan [at] yahoo.com
محمود زنگنه
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب بوشهر
پست الکترونیکی: mz.abfar [at] yahoo.com
میلاد لطیفی
داور
شرکت موننکو
پست الکترونیکی: milad.latifi [at] yahoo.com
محسن عزیزی
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب خراسان
پست الکترونیکی: m_azizi3863 [at] yahoo.com
هادی جعفری
داور
شرکت اب و فاضلاب همدان
پست الکترونیکی: jafarih4747 [at] gmail.com
حسن مرادی
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب بیرجند
پست الکترونیکی: hassan.moradi.wt [at] gmail.com