محورهای اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

 

1-     مدیریت مصرف آب

1-1-            روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

1-2-            دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

1-3-            دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و...­ )

1-4-            الزامات قانونی و مدیریتی (مبحث شانزده نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)


 2-      هدررفت واقعی در شبکه­ های توزیع آب

2-1-            مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی و ...)

2-2-            مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

2-3-             بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ­ها

2-4-            سرریز مخازن

2-5-            تجهیزات و شیرآلات جدید


 3-      هدررفت ظاهری در شبکه ­های توزیع آب

3-1-           کنتور و دبی سنج­ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه­ گیری، مدیریتی و بهره­ برداری

3-2-           اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه­کارهای فرهنگی، راه­کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)


4-      مصارف مجاز آب بدون درآمد

4-1-           مصارف آب در تاسیسات و تصفیه­ خانه ­ها

4-2-           شستشوی شبکه و مخازن

 

5-      هوشمندسازی شبکه­ های توزیع آب

5-1-           تله متری و اسکادا

5-2-           مدلسازی و نرم افزارها

5-3-           مدیریت فشار

5-4-           کاربرد GIS

5-5-           مدیریت انرژی


 6-      آسیب شناسی تجربیات