دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور


تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور