محورهای اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب

 

1-مدیریت مصرف آب

1-1-روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

1-2-دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

1-3-دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و...­ )

1-4-الزامات قانونی و مدیریتی (مبحث شانزده نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)


2-هدررفت واقعی در شبکه­ های توزیع آب

2-1-مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی و ...)

2-2-مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

2-3-بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ­ها

2-4-سرریز مخازن

2-5-تجهیزات و شیرآلات جدید


3-هدررفت ظاهری در شبکه ­های توزیع آب

3-1-کنتور و دبی سنج­ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه­ گیری، مدیریتی و بهره­ برداری

3-2-اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه­کارهای فرهنگی، راه­کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)


4-مصارف مجاز آب بدون درآمد

4-1-مصارف آب در تاسیسات و تصفیه­ خانه ­ها

4-2-شستشوی شبکه و مخازن

 

5-هوشمندسازی شبکه­ های توزیع آب

5-1-تله متری و اسکادا

5-2-مدلسازی و نرم افزارها

5-3-مدیریت فشار

5-4-کاربرد GIS

5-5-مدیریت انرژی


6-آسیب شناسی تجربیات