مدیریت فشار در شبکه توزیع آب با استفاده از شیر فشارشکن (مطالعه موردی: شهر کمیجان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (949.59 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس نگهداری و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
2مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
3مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کمیجان
چکیده
شیرهای فشارشکن (Pressure Relief Valve) جهت کنترل فشار شبکه، جلوگیری از فشار مضائف در دوره‌های با تقاضای کم مشترکین و نیز کاهش هدر رفت آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله بیشترین کاربردهای شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع جهت انجام ناحیه بندی فشار، انجام مدیریت فشار در سطح شبکه و یکنواخت کردن فشار مرد استفاده قرار می‌گیرند. محل نصب شیر فشارشکن در سطح شبکه در سطح شبکه با درنظرگرفتن طرح ناحیه بندی و بر اساس حداکثر فشار مجاز و خط تراز ارتفاعی زمین تعیین می‌شود. در این مقاله به پیاده سازی شیر فشارشکن در شبکه توزیع شهر کمیجان به عنوان ارائه گزارش فنی پرداخته می‌شود. از جمله پیامدهای آن می‌توان به متعادل کردن فشار شبکه، کاهش هدر رفت آب و کاهش حوادث و اتفاقات اشاره کرد.
کلیدواژه ها