بررسی داده‌های دبی‌سنجی در مخازن آب شهر تهران با استفاده از مبانی آماری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (669.63 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2کارشناس - مهندسین مشاور مهاب قدس
چکیده
دبی‌سنج‌ها یکی از اجزاء مهم سیستم‌های آبرسانی هستند که ممیزی آب را امکان‌پذیر می‌سازند. دبی‌سنج‌های نصب شده در ورودی و خروجی مخازن نقش قابل توجهی در اندازه‌گیری آب خریداری شده از سیستم تامین و آب وارد شده به شبکه ایفا می‌کند. در این پژوهش، داده‌های ثبت شده در 81 دبی‌سنج موجود در 25 مخزن آب شهر تهران با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 40 درصد داده‌های ثبت شده از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. همچنین تعداد قابل توجهی از دبی‌سنج‌ها به مدت طولانی داده‌هایی منفی یا نزدیک به صفر را ثبت کرده‌اند، اما به دلیل عدم نظارت بر داده‌های ثبت شده، این مشکلات شناسایی و برطرف نشده است. در این پژوهش، پیشنهادهایی نیز برای جلوگیری از تکرار این مشکلات معرفی شده است.
کلیدواژه ها