معرفی شاخص ارزیابی نشت برای شبکه‌های آبرسانی جوامع کوچک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (862.11 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
کنترل هدررفت آب یکی از چالش‌های اساسی در شرکت‌های آبرسانی محسوب می‌شود. با در اختیار داشتن داده‌های اندازه‌گیری و مقایسه آن‌ها با مقادیر مورد انتظار، می توان برآوردی از مقدار هدررفت سامانه آبرسانی داشت. برای مقایسه عملکرد سامانه‌های آبرسانی با یکدیگر و همچنین مقایسه آنها با شرایط ایده‌آل از شاخص‌های عملکرد استفاده می‌شود، همچنین با استفاده از شاخص‌های ارزیابی برای ارتقاء عملکرد شبکه‌ها می‌توان اقدامات بهینه انجام داد. در این تحقیق شاخص عملکرد در سامانه آبرسانی روستایی و جوامع کوچک معرفی شده است. از آنجایی‌که استفاده از شاخص عملکرد ILI در سامانه ‌های کوچک آبرسانی توصیه نمی‌شود، لذا شاخص GLI که کارایی آن در سامانه‌های کوچک بهتر از ILI می‌باشد در این تحقیق معرفی و برای یک مجموعه شبکه روستایی در استان بوشهر این شاخص محاسبه شده است.
کلیدواژه ها