بررسی تاثیر اجرای روشهای مختلف مدیریت عرضه و تقاضا بر کاهش مصرف آب در کلانشهرها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی
2ریاست دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
3استاد
چکیده
در مقاله حاضر پس از بررسی ادبیات تخصصی موضوع، مجموعه اقداماتی که می تواند در راستای کاهش بحران آب در کلانشهرها انجام شود استخراج و نسبت به دسته بندی اقدامات مذکور در دو بخش مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا اقدام شد، در ادامه تاثیر انجام هر یک از اقدامات مذکور بر کاهش مصرف آب در کلانشهرها به شکل درصد نسبت به مصرف کل ارزیابی و ضمن بررسی اقدامات ترکیبی در راستای کاهش مصرف آب در کلانشهرها، نحوه تعیین تاثیر اقدامات فوق با بهره گیری از تاثیر تک تک اقدامات ارائه گردید.
در ادامه، از آنجا که بدلایل فنی و اقتصادی بهره گیری از تمامی اقدامات مذکور برای شرکتهای تامین کننده آب میسر نمی باشد، ضمن بررسی شیوه های مختلف انتخاب اقدامات مناسب در راستای کاهش تنش آبی در کلانشهرها، نحوه تعیین راه حل بهینه در راستای کاهش مصرف و افزایش عرضه آب بررسی و روشهای مختلف در این خصوص از جمله مدلسازی دینامیک و تصمیم گیری چند معیاره مورد برررسی قرار گرفت و نهایتا پس از معرفی روش Compromis Programming بعنوان سازگارترین روش - در میان روشهای تصمیم گیری چند معیاره- بررسی اقدامات جامع مدیریتی آب در کلانشهرها، معیارهای مناسب در راستای انتخاب راه حل بهینه معرفی گردید
کلیدواژه ها