ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آبرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.01 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
نظامی
چکیده
رﺷﺪ رو زاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗأﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺪار را دﭼﺎر مشکل ﮐﺮده اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﯾﮑﯽ از ﺷــﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب در ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷـــﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸـــﻮر، ﻓﺮﺳـــﻮده ﺑﻮدن تأسیسات شبکه، حفاظت و صیانت از منابع ارزشمند آب، ﮐﻨﺘﺮل نشت و کاهش آب بدون درآمد و هزینه های انرژی، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری از یک سو و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی مصارف و کنترل امور مشترکین و محافظت از شبکه، ﮐﺎﻫﺶ ریسک ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ از سوی دیگر، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ تأسیسات شبکه آب بیش از پیش احساس می‌شود و اﯾﻦ اﻣﺮ مستلزم پیاده‌سازی ﯾﮏ شبکه جامع و هوشمند است. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آب‌رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
کلیدواژه ها