به کارگیری مدل اقتصادی بر پایه سطح اقتصادی نشت در مدیریت بهینه آب بدون درآمد (مطالعه موردی شهر بهبهان)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (723.3 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1نظامی
2دانشگاه شهید بهشتی
3دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده عمران، آب و محیط زیست
چکیده
آب بدون درآمد شامل تلفات فیزیکی یا واقعی (نشت و ترکیدگی لوله‌ها) و تلفات غیرفیزیکی یا ظاهری (اتصالات غیرمجاز، مصارف عمومی اندازه‌گیری‌نشده، خطای کنتورها و خطای قرائت) است. میزان آب بدون درآمد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقم بالایی است و کاهش این مقدار هزینه زیادی را طلب می‌کند. نویسندگان مختلفی چارچوبی را برای سطح اقتصادی نشت توسعه داده اند که طرح کلی حد بهینه تلفات فیزیکی را بر اساس قیمت تولید آب، قیمت کنترل تلفات فیزیکی و سایر داده‌های دیگر مطرح کرده اند. رویکرد سطح اقتصادی نشت در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که این نیز به دلایلی از جمله: تلفات غیرفیزیکی، هزینه سالانه گسترش تأسیسات آب‌رسانی و کم‌تر بودن ظرفیت تولید نسبت به میزان موردنیاز است. همچنین محاسبه سطح اقتصادی نشت نیازمند اطلاعاتی است که در بسیاری از کشورها به آسانی در دسترس نیست. مدل جدید ارائه‌شده، به مدیران و بهره‌برداران محلی یا در مقیاس بزرگتر ملی اجازه می‌دهد تا اهداف جدیدی را برای آب بدون درآمد ایجاد کنند و منابع آبی را با توجه به مدیریت آب بدون درآمد به‌صورت بهینه بین مصارف گوناگون تخصیص دهند.
کلیدواژه ها