شناسایی محل نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از دبی‌سنج
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (896.82 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
نشت در شبکه‌های توزیع آب سهم قابل توجهی از آب بدون درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. روش‌های مختلفی برای یافتن محل نشت در شبکه‌های توزیع آب پیشنهاد شده در این مقاله شاخص و روشی جدیدی مبتنی بر دبی سنجی شبکه ارائه شده است. مبنی این روش تفاوت دبی عبوری اندازه‌گیری شده در لوله در شبکه بانشت که دارای نشت است با دبی عبوری از لوله در حالتی که نشت در شبکه وجود ندارد می‌باشد. مقدار اخیر با استفاده از مدل ‌شبیه‌سازی تعیین می‌شود. شاخص پیشنهادی برای همه لوله‌های شبکه مورد مطالعه محاسبه شده که برای لوله‌ای که نشت در آن اتفاق افتاده است دارای کمتر مقدار انحراف از مقدار ایده‌آل می‌باشد. نتایج این مقاله می‌تواند به یافتن لوله‌های مشکوک به نشت در شبکه‌های توزیع آب کمک کند.
کلیدواژه ها