مروری بر برخی از روش های پیش بینی تقاضای مصرف آب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه
2شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
چکیده
پیش بینی تقاضای آب شهری تأثیر بسزایی در برنامه ریزی بهتر منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک که با محدودیت آب روبه رو هستند، دارد. پیش بینی کوتاه مدت تقاضای آب، افق های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه را جهت مدیریت کارای سیستم آبرسانی موجود و پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شامل دوره‌های زمانی یک تا چند ساله به منظور برنامه ریزی و طراحی شبکه، تأمین منابع آبی جدید و توسعة شبکة آبرسانی موجود، استفاده می‌شود. عواملی از قبیل جمعیت، اشتغال، چرخه های اقتصادی، تکنولوژی، اقلیم و آب و هوا، قیمت، و برنامه های حفاظت از آب، تاثیر قابل توجهی در تقاضای آب دارند. انتخاب روش های پیش بینی به پیچیدگی های فنی تحلیلی، منابع اختصاص داده شده به روند پیش بینی و داده های در دسترس بستگی دارد. برخی از روش های پیش بینی عبارتند از روش برون یابی متوسط، تجزیه و تحلیل روند، صاف کردن نمایی، باکس-جنکینز / ARIMA (یکسان کردن اتورگرسیو میانگین متحرک)، روش رگرسیون چند متغیره و روش های ناپارامتری شامل شبکه های عصبی و سیستم های منطق فازی.
کلیدواژه ها