پیش بینی مصرف آب شهر اصفهان با مدل SARIMA
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.35 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
رئیس اداره آب و فاضلاب دستگرد منطقه ی برخوار اصفهان
چکیده
استفاده از مدلهای سری زمانی ( SARIMA ) به منظور پیش بینی مصرف آب شرب امری حیاتی و مهم در ارائه راهکارهای مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان در خصوص میزان تامین آب مورد نیاز برای سالهای آتی می باشد .در گام نخست ،ابتدا نمودار داده های مصرف سال 95-90 را رسم می نماییم . نظر به اینکه داده ها دارای ناپایداری در واریانس می باشد ا بتدا با تبدیل مناسب ( لگاریتمی ) ، سری را پایدار نموده و سپس به روش تفاضلی نمودن ، سری را ایستا نموده و با استفاده از سری ایستا شده ،بالحاظ الگوی کلی ( P, Q ) (ARMA( p, q ، پارامترهای الگو یعنی ȹ و رƟ را برآورد می نماییم . پس از برازش مدل ، به منظور تشخیص صحت و سقم مدل ، لازم است سری باقیمانده ها را از حیث استقلال و نرمالیته و نیز جهت بررسی عدم همبستگی باقیمانده ها ز نمودارهایACF وPACF مربوطه استفاده می شود.در پایان چنانچه صحت مدل انتخابی به لحاظ آماری تایید شد از این مدل ، به منظور پیش بینی مصرف آب ، در راستای اهداف مدیریت مصرف ،استفاده خواهیم نمود.
کلیدواژه ها