تحلیل اقتصادی نشت در شبکه های آبرسانی؛ مطالعه موردی:شهر ورامین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.07 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران
3دانشجوی دکترا
4عضو هیات علمی گروه عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
نشت آب در شبکه‌های آبرسانی، همواره خسارتهای زیادی از نظر اقتصادی و اتلاف آب به شرکت‌های آب و فاضلاب وارد می‌کند. در این مقاله، ابتدا شاخص نشت زیربنائی در شهر ورامین محاسبه و سپس استراتژی مناسب برای کاهش نشت پیشنهاد گردیده است. همچنین با استفاده از تئوری تراز اقتصادی نشت، اجزای نشت محاسبه شده و تحلیل حساسیت متغیرهای تاثیرگذار بر میزان نشت انجام شده است. مقدار شاخص نشت زیربنایی محاسبه شده 6/4 و مقدار نشت کوتاه مدت اقتصادی برای شبکه آبرسانی شهر ورامین 1/08 میلیون مترمکعب در سال بدست آمد. برای رسیدن به این سطح نشت، تواتر عملیات نشت‌یابی برابر 17 ماه و بودجه سالانه معادل 1251 میلیون ریال تخمین زده شد. مقاله حاضر می‌تواند به عنوان نمونه نحوه محاسبه نشت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها