ضرورت بازنگری درمقررات مربوط به هدررفت آب درتاسیسات داخلی مشترکین
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (788.7 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
2شرکت آب و فاضلاب استان اصفهات
چکیده
هدررفت آب، امری است ناخواسته که در هر قسمتی از مسیر آبرسانی که به وجود آید، نیاز به مدیریت ویژه دارد. اگر از دیدگاه" تحویل آب" به موضوع هدررفت بپردازیم مدیریت هدررفت آب از مبادی تولید تا نقطه تحویل آب، به عهده‌ی مسئول آبرسانی است اما پس از نقطه تحویل، و در داخل اماکن مشترکین، امرمدیریت شبکه وپیشگیری از هدررفت به عهده ی مشترک یا استفاده کننده است .درصورت وجود هدررفت پس از نقطه‌ی تحویل، معمولا قبوض نامتعارف برای مشترکین صادر می شود.با استناد به فراینداصلاح صورتحساب، درصورت اثبات، بخش از این مبلغ قابل برگشت است.دراین مقاله،ضمن بررسی وتوضیح مقررات حاکم بر این فرایند،بر ضرورت بازنگری در این مقررات، باتوجه به شرایط کمبود آب، تاکید میشود.
کلیدواژه ها