کاربرد مدیریت فشار در کاهش حوادث و هدر رفت شبکه توزیع آب شهری ( مطالعه موردی شهر فولادشهر، اصفهان )
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (966.78 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
رئیس قسمت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری منطقه فولادشهر - استان اصفهان
چکیده
یکی از مشکلات عمده در شبکه های توزیع آب شرب، هدر رفت حجم زیادی آب در اثر وقوع حوادث مختلف می باشد که هزینه زیادی را دربردارد؛ ازاین رو هدف از این پژوهش کاربرد مدیریت فشار در کاهش میزان حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر فولادشهر استان اصفهان در سال های 1394 و 1395 می باشد.
با قراردادن تاریخ اجرای مدیریت فشار به عنوان مبنای محاسبات، 101 حادثه شبکه توزیع و 881 حادثه انشعابات آب در سال 1394 به 50 حادثه شبکه توزیع و 774 حادثه انشعابات آب در سال 1395 کاهش یافت. همچنین مقدار آب هدررفته ناشی از این حوادث از 18% آب مصرفی شهر فولادشهر به 17% کاهش پیدا کرد.
محاسبه چهار شاخص حجم آب هدررفته، هزینه ناشی از حوادث شبکه توزیع ، تعداد حوادث شبکه توزیع به ازای هر کیلومتر در سال و تعداد حوادث انشعاب نسبت به تعداد کل انشعابات، به خوبی نتیجه طرح مدیریت فشار به عنوان یک گزینه کوتاه مدت را نشان می دهد.
کلیدواژه ها