بررسی میزان تاثیر فعالیت‌های انجام شده در جهت کاهش هدررفت آب در پهنه I1 شهر مشهد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1000.41 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر بهره برداری / شرکت فرازیست آب خاوران
2رئیس گروه توسعه مشارکت
3مدیرعامل شرکت فرازیست آب خاوران
چکیده
در سالهای اخیر کمآبی از معضلات اساسی کشور است. کاهش هدررفت یکی از بهترین راه‌حلهای پیش رو است. در این خصوص سال 1394 یک پهنه از شهر مشهد به منظور انجام اقدامات لازم به منظور کاهش هدررفت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. در این مطالعه که بر روی فعالیت یک ساله این شرکت انجام شده است به بررسی دلایل کاهش 2.74% هدررفت آب نسبت به سال قبل و تخمین تاثیر هر یک از فعالیت‌های انجام شده به کمک نسبت حجم آب ذخیره شده حاصل از هر فعالیت به کل آب ذخیره شده در سال اقدام شد. همچنین هزینه تقریبی هر یک از فعالیت‌ها نیز تعیین گردیده و مشخص شد کشف و قطع انشعابات غیرمجاز با %64.14 دارای بیشترین تاثیر در عین هزینه کمتر نسبت به سایر فعالیت‌ها بوده است. لازم به ذکر است در سال‌های نخست پروژه قطع انشعابات غیرمجاز عامل کم‌هزینه و بسیار موثر در کاهش هدررفت خواهد بود که برای سال‌های آتی باید با انجام اقداماتی نظیر اصلاح شبکه و احداث فشارشکن و استقرار سامانه تله‌متری هدررفت را کاهش داد. همچنین مشخص گردید تعویض کنتورهای خراب باید به صورت هدفمند و بررسی کارشناسانه انجام شود تا منجر به کاهش هدررفت گردد.
کلیدواژه ها