تعیین اولویت نوسازی شبکه های آبرسانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر GIS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
2دانشجوی دکترا
چکیده
نوسازی لوله ها بخش جدایی ناپذیر مدیریت تلفات واقعی در شبکه های توزیع آب است. تصمیم گیری در این مورد که کدام لوله ها برای تعویض ارجحیت بیشتری دارند، سؤالی است که بهره برداران همواره با آن مواجه هستند. در این مقاله معیارهای متعدد دخیل در اولویت نوسازی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در معیار احتمال شکست، تجمیع شده اند. در این مطالعه تلاش شده با ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره پس از بررسی اطلاعات فیزیکی و حوادث منطقه‌ای قسمتی از شبکه آبرسانی شهر تهران و تخمین فشار شبکه، احتمال شکست لوله ها تعیین شود. برای این منظور از نرم افزار GIS و روش تصمیم گیری میانگین ساده وزنی (SWA) استفاده شده است. معیارهای سنجش احتمال شکست، قطر و جنس لوله و فشار آب می باشند. پس از مشخص کردن معیارها، احتمال شکست بر اساس هر یک از معیارها بدست آمده و سپس با استفاده از روش SWA احتمال شکست برای هر لوله محاسبه شده که این احتمال هم ارز اولویت نوسازی لوله های سامانه آبرسانی در نظر گرفته شده است.
کلیدواژه ها