مروری بر برنامه بهره‌وری آب تهران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیرعامل/راهدان سماء
2معاون بهره برداری/آب و فاضلاب استان تهران
چکیده
مدیریت مصرف آب و مدیریت تلفات آب، در سرفصلی کلی‌تر که بهره‌وری آب نامیده می‌شود، قابل تجمیع هستند. بهبود شاخصه‌های عملکردی مرتبط با بهره‌وری آب، نیازمند برنامه‌ریزی درست و اجرای نظام‌مند مجموعه‌ای وسیع از اقدامات و بازنگری و بهبود بسیاری از فرآیندهای اجرایی است. این اقدامات در قالب برنامه‌ای به نام برنامه-ی بهره‌وری آب تهران در شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حال اجرا هستند. برنامه بهره‌وری آب تهران مجموعه‌ای از اقدامات را در 10 شرکت تابعه استان که 20درصد جمعیت ایران را پوشش می‌دهند، هدایت و پشتیبانی فنی می‌کند. برنامه‌ی بهره‌وری آب تهران با توجه به پیچیدگی و تنوع اقدامات از یک سو و وسعت شبکه تحت پوشش، قابل توجه بوده و در صورت موفقیت می‌تواند تجربه‌ای قابل اعتنا در سطح جهانی و فصل جدیدی از مدیریت راهبردی تلفات آب در سطح ملی قلمداد گردد. این مقاله به معرفی بسیار اجمالی اهداف و چارچوب این برنامه می‌پردازد.
کلیدواژه ها