بررسی کمی میزان آب مصرفی در فرآیندهای تصفیه در تصفیه خانه های آب شهری (مطالعه موردی : تصفیه خانه های شماره 1 و 2 شهرستان ارومیه)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.65 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
آب یکی از مهمترین عناصر موجود برای بقای انسان ها از زمان های گذشته تا به حال بوده است. در صورتی که در حال حاضر، دسترسی به آب ها شیرین و قابل شرب به شدت در حال کاهش است و در بسیاری از نقاط جهان آب قابل شرب وجود ندارد. تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب بهداشتی به منظور رفع نیازهای آب مشترکین شهری و روستایی یکی از وظایف اولیه و اولویت های هر دولتی می باشد. منابع آب که برای مصارف شرب، بهداشتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، دارای آلاینده های مختلف بوده و نیاز به تصفیه دارند. این پژوهش با هدف بررسی کمی میزان آب مصرفی در طول فرآیندهای تصفیه آب در تصفیه خانه شهرستان ارومیه، انجام گرفته است، که بیشترین میزان تلفات آب تصفیه خانه مربوط به بک واش فیلترها، شناسایی و میزان آن اندازه گیری شده است.
کلیدواژه ها