بررسی موردی ضرایب حداکثر مصرف آب در شبکه توزیع (شهر مشهد)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.73 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس/شرکت مهندسی مشاور طوس آب
2مدیر بهره برداری / شرکت فرازیست آب خاوران
3مدیر پروژه طرح کاهش هدررفت در قرارداد Bot
چکیده
مصرف آب در ساعات و روزهای مختلف متغیر است. اهمیت این الگوهای مصرف در بدست آوردن مصارف حداکثر برای طراحی شبکه توزیع، مخازن، خطوط انتقال و سایر تاسیسات تامین، انتقال، ذخیره و توزیع آب می باشد. در مطالعات معمولا ضرایب حداکثر مصرف با استفاده از استانداردها انتخاب می شوند که این امر معمولا با مقداری خطا همراه می باشد. اهمیت دقت در انتخاب این ضرایب، مطالعات خاص در مورد این الگوهای مصرف در ناحیه مورد مطالعه را می طلبد. در این تحقیق با استفاده از ثبت داده های مصرف در یک بازه دو ساله، با محاسبه ضریب حداکثر روزانه و حداکثر ساعتی در یکی از مناطق شهر مشهد سعی شده تا قدمی در جهت تدقیق این ضرایب برداشته شود. بررسی ها نشان می دهد که ضریب حداکثر روزانه در مشهد 1.3 و ضریب حداکثر ساعتی نیز 1.3می باشد که با مقادیر پیشنهادی نشریه 3-117 اندکی تفاوت دارد.
کلیدواژه ها