پیمایش دوسویه، اولین گام کاهش هدررفت ظاهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (875.72 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
2شرکت آب و فاضلاب استان اصفهات
چکیده
شرکت های آب وفاضلاب در دهه سوم عمر خود با دو مشکل اساسی روبرو هستند: بحران آب و کمبود نقدینگی. این مشکلات سبب گردیده توجه بیشتری به بخش مشترکین و مصرف کنندگان آب معطوف شود. از یک سو، مصرف کنندگان بایستی با درک ارزش آب و ضرورت کاهش مصرف، شرکت ها را درتوزیع عادلانه آب یاری دهند و از سوی دیگر، احصای مصارف واقعی وکاهش مصارف بدون درآمد، از جمله اهداف اصلی شرکت های آبفا شده است. دراین رابطه پروژه های هدررفت ظاهری، سرفصل های اقدامات بخش مشترکین، درارتباط با کاهش مصارف بدون درآمد را تعریف کرده اما برای رسیدن به مرحله‌ی عملیاتی این پروژه ها، نیاز به دانستن آمارواطلاعات واقعی از رفتار مصرفی جامعه ی تحت پوشش می باشد.
راهکار این مقاله، پیمایش دوسویه انشعابات مشترکین به عنوان پیش نیاز عملیات راهبردی بخش مشترکین درزمینه کاهش هدررفت ظاهری می باشد. از یک سو، یافتن علت رفتارمشترکین پرمصرف وراهکارهای کاهش آن واز سوی دیگر، شناسایی مشترکین کم مصرف واحتمال علل خواسته یا ناخواسته‌ی کم مصرفی وواقعی کردن آن، دریک پیمایش، چراغ راه مدیریت مصارف مشترکین خواهد بود.
کلیدواژه ها