بررسی میزان خطای پارامتر نیروی انسانی در ثبت مصارف مشترکین
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (821.71 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر بهره برداری / شرکت فرازیست آب خاوران
2کارشناس/شرکت مهندسی مشاور طوس آب
چکیده
در سال‌های اخیر کمبود منابع آبی باعث توجه ویژه به موضوع کاهش هدررفت در جهان و طبیعتاَ ایران شده است. از مهمترین مولفه‌های هدررفت ظاهری آب عدم دقت در قرائت کنتور توسط عامل انسانی می‌باشد. یکی از دلایل ایجاد‌کننده خطا عدم مراجعه مامور قرائت کنتور به منازل مشترکین و واگذاری اعلام رقم مصرفی به خوداظهاری مشترکین و یا اعلام عدد تخمینی می‌باشد. به منظور بررسی صحت عملکرد مامورین قرائت یک پهنه از شهر مشهد بدون اطلاع قبلی مورد پژوهش قرار گفته و نتایج محل ثبت داده های جغرافیایی مورد تحلیل مکانی قرار گرفت. مشخص گردید درصد خطای معمول حدود 6% قرائت‌های انجام شده هر مامور می‌باشد. همچنین قرائت های انجام شده یکی از مامورین با 48.8% خطا که حجمی حدود 19.5% مصرف کل محدوده مورد مطالعه را شامل می‌شود، از محدوده خطای نرمال خارج بوده و ضروری است بر عملکرد آن بازبینی شود تا از افزایش هدررفت ظاهری جلوگیری شود.
کلیدواژه ها