شناسایی و رتبه‌بندی پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری با استفاده از شبکه‌های بیزین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (736.2 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2انجمن آب و فاضلاب ایران
چکیده
برای جبران مشکل کمبود آب در کشور، تلاش‌ برای کاهش آب بدون درآمد امری ضروری است. آب بدون درآمد دارای سه بخش اصلی تلفات ظاهری، تلفات واقعی و مشترکین مجاز بدون قبض می‌باشد که از میان این سه جز، غالباً تلفات ظاهری و پارامترهای مؤثر بر آن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌اند. در این مقاله مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری شناسایی شده و با استفاده از پرسشنامه، وضعیت وجودی آن‌ها در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران مورد پرسش قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از شبکه‌های بیزین پارامترهای شناسایی شده رتبه‌بندی شده تا مؤثرترین و کم‌اثرترین آن‌ها برای مدیریت و کاهش تلفات ظاهری مشخص شوند. نهایتا نتایج این بررسی نشان داد که از میان اجزای اصلی تلفات ظاهری "انشعابات غیر مجاز" و "خطای پرسنلی" به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را برای کاهش تلفات ظاهری دارند.
کلیدواژه ها