مقایسه ی جایگاه آب در نظام آموزشی ایران و ترکیه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.36 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی سالم در جهان باعث شده تا مدیریت و حفظ منابع آب در جهان به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های دولت‌ها، دانشمندان و اقتصاد‌دانان تبدیل شود. ایران در سال های اخیر با ورشکستگی آبی مواجه بوده و عمده دریاچه‌ها و تالاب‌های آن یا خشک شده‌اند یا در معرض خشک شدن قرار دارند و از این رو بحران آب به مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی تبدیل شده است. بحران منابع آب علاوه بر تهدید زیست‌محیطی در آستانه تبدیل به یک مسئله امنیتی است. در چنین شرایطی فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد حس مشترک برای پاسداشت منابع آب بدون تغییر در نظام آموزشی کشور غیرممکن خواهد بود. از آن‌جا که شرایط آب و هوایی ایران عمدتا خشک و نیمه خشک بوده، با درنظر گرفتن کمبود و محدودیت منابع آب در این کشور، آموزش و آگاهی بخشی افراد به خصوص کودکان و دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی امری ضروری می‌باشد. در این مقاله با مطالعه برنامه آموزشی و محتوای کتب درسی مدارس ایران، جایگاه آب در برنامه آموزشی کشور بررسی و به صورت موردی با جایگاه آب در نظام آموزشی کشور ترکیه مقایسه گردیده است.
کلیدواژه ها