بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر هدررفت ظاهری در شرکت آب و فاضلاب مشهد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.65 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
ابفای مشهد
چکیده
چکیده
طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در آذرماه سال 1389 در ایران به اجرا درآمد، بر اجزاء آب بدون درآمد در شبکه‌های آب شرب تاثیرگذار بوده است.هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر هدررفت ظاهری به عنوان یکی از مولفه‌های آب بدون درآمد در شبکه آب شهر مشهد است.در این تحقیق، مصارف غیر مجاز و اشتباهات اندازه‌گیری‌ کنتورهای مشترکین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این کار علاوه بر استفاده از اطلاعات مصرف یکصد و بیست هزار مشترک شهر مشهد از نتایج اجرای دو پایلوت در داخل و حاشیه شهر مشهد نیز بهره گرفته شده است. علاوه بر این با استفاده از اطلاعات کلی تولید و مصرف کل شهر مشهد، نتایج تحلیل به کل شهر تعمیم داده شده است. نتایج نشان می‌دهد اولا هدفمندی یارانه‌ها، سبب رشد انشعابات غیر مجاز حداقل به میزان نیم درصد حجم تولید آب شده است. ثانیا گرچه اجرای طرح هدفمندی سبب کاهش مصرف شده، اما حجم قابل توجهی از آب مصرف شده در کنتورهای مشترکین ثبت نشده است. به عبارت دیگر افزایش آب بها سبب افزایش مصرف غیر متعارف نظیر دستکاری کنتور آب، برقراری انشعاب کنارگذر موازی کنتور و روشهای مشابه آن شده که در این تحقیق حجم آن محاسبه گردیده است
کلیدواژه ها