تاثیر کاهش فشار بر مصرف وهدررفت آب- مطالعه موردی روستاهای جَوَر از توابع شهرستان اصفهان و زفره ازتوابع شهرستان فلاورجان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (556.24 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رئیس اداره آب بدون درآمدآبفاراصفهان
2مدیر اداره آب بدون درآمد آبفار اصفهان
3کارشناس اداره آب بدون درآمدآبفاراصفهان
4کارشناس اداره آب بدون درآمد آبفاراصفهان
چکیده
با توجه به وابستگی فشار و میزان نشت ومصرف و اینکه اثر فشار، فوری ترین و موثرترین اثر روی نشت ومصرف می باشد، دراین خصوص تاثیر کاهش فشار بر مصرف وهدررفت آب بررسی گردید
این پژوهش بوسیله جمع آوری داده ها بوسیله دستگاه دیتالاگر فشارو فلومتراثرکاهش فشار بر روی میزان مصرف وهدر رفت مورد مطالعه وتجزیه و تحلیل قرار گرفت
با مطالعه، تحلیل و مدیریت فشار شبکه در روستاهای هدف (روستای جَوَر از توابع شهرستان اصفهان وزفره ازتوابع شهرستان فلاورجان) ، نشان داد علاوه بررضایتمندی مشترکین ،موجب کاهش هدر رفت ومصرف به میزان 10تا20درصد گردد
این مطالعه نشان میدهد که باکاهش فشار برمیزان نشت رابطه مستقیمی داردو با مدیریت فشار در دیگر روستاها میتوان ازهدررفت ومصرف آب جلوگیری نمود
کلیدواژه ها