بررسی شاخص نشت تاسیسات زیربنایی (ILI) در شرکت آب و فاضلاب استان فارس- شهرهای برون سپاری شده جهت پروژه های کاهش هدررفت واقعی2
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (477.91 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس آب بدون درآمد- شرکت آب و فاضلاب استان فارس
چکیده
در سال های اخیر کمبود شدید منابع و افزایش سریع هزینه های تولید آب باعث شده که موضوع آب آب بدون درآمد مورد توجه قرار گیرد . از هدر رفت آب در مراحل مختلف انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیع به عنوان یک فعالیت درازمدت و با برنامه ریزی مدون می بایست جلوگیری نمود. با وسیع تر شدن شبکه های توزیع آب شهری بهره برداران از شبکه همواره به دنبال روش های تحلیلی مناسب از شبکه بوده اند تا با استفاده از تحلیل و شناخت وضع موجود به تصمیم گیری در رابطه با چگونگی کنترل شبکه اقدام نمایند. در این مقاله به منظور مقایسه فنی مولفه های مدیریت نشت، از شاخص نشت تاسیسات زیربنایی استفاده شده است. این شاخص، یک روش بهینه برای بررسی جنبه های مختلف مدیریت شبکه توزیع، تعمیرات و رفع اتفاقات خطوط لوله، کنترل نشت فعال و مدیریت فشاراست.
کلیدواژه ها