تجزیه و تحلیل حوادث شبکه های آب شرب: مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (859.13 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر اداره آب بدون درآمد آبفار اصفهان
چکیده
حوادث در سامانه توزیع آب، سبب هدررفتن مقادیر زیادی از آب می گردد، از این رو هدف از پژوهش حاضر ، بررسی تعدادوعلل حوادث و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن می باشد. در این تحقیق از اطلاعات حوادث ثبت شده در سامانه سیماب فا شرکت مهندسی ،مربوط به روستاهای شهرستان اصفهان در سال 1395 استفاده گردید. اطلاعات جهت تجزیه آماری به تفکیک ماه، نوع ، جنس و قطر لوله های حادثه دیده و تعیین نرخ شکست و حادثه آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها نشان دادند که بیشترین وکمترین حادثه بترتیب مربوط به شهریور ماه و فروردین ماه بوده. در شبکه های توزیع نرخ شکست لوله های پلی اتیلن 2.18 و آزبست 0.13 محاسبه شد.ه که نرخ شکست در کشور، 2 شکست در کیلومتر در سال می باشد]1 [نرخ شکست لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع از نرخ متوسط شکست در کشور بالاتر می باشد. میانگین حادثه پذیری در لوله های شبکه توزیع 1.9حادثه و میانگین حادثه درخط انتقال 0.66 بوده. همچنین48% حوادث در انشعابات ، 45% در شبکه های توزیع و عمدتا درسایزپایین و7% در خط انتقال بوده است.نتیجه اینکه این شرکت جهت کاهش حوادث بایستی بااستاندار سازی انشعابات ، اصلاح شبکه درسایزپایین و مدیریت فشاراقدام نماید
کلیدواژه ها