مدلی مناسب در تعیین هدررفت آب در شرکت آب و فاضلاب مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (964.06 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس دفتر مدیریت مصرف آب - شرکت آب و فاضلاب مازندران
2معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب مازندران
چکیده
بحران آب در کشور و عدم امکان دستیابی به منابع تامین جدید ، شرکتهای آب و فاضلاب را به سمتی سوق داده است که بجای ایجاد منابع تامین جدید با هزینه های بسیار گزاف و آنهم به شرط وجود منابع آبی ، بدنبال مدیریت میزان آب در دسترس باشند؛ در این راستا کاهش هدررفت آب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و در گام نخست می بایست هدررفت آب در بخشهای مختلف را تحلیل نموده و پس ا ز تعیین وزن هریک از بخشها ، منابع مالی و اعتبارات را بصورت هدفمند در اجرای پروژه هایی با بازدهی بالا در این بخشها ، هزینه نمود.
کلیدواژه ها