تحلیل نشت در شبکههای توزیع آب با استفاده از تحلیل مبتنی بر فشار و الگوریتم کرم شب تاب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (727.02 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی اصفهان
2دانشگاه قم
چکیده
یکی از مسائل مهم در شبکه‌های توزیع آب، تحلیل شبکه در شرایط نشت است. در این شرایط معمولا از روابط تجربی بر اساس رابطه روزنه استفاده می‌شود. همچنین به دلیل احتمال وجود شرایط کمبود فشار، لازم است از تحلیل مبتنی بر فشار استفاده شود. بنابراین علاوه بر معادلات پیوستگی در گره‌ها و معادله انرژی در لوله‌ها، لازم است دو دسته معادلات نشت-فشار و فشار-دبی نیز به طور همزمان تحلیل شوند. در این مقاله با استفاده از EPANET و تعریف یک مدل بهینه‌ساز، روشی برای تحلیل شبکه ارائه شده و عملکرد الگوریتم بهینه ساز کرم شب تاب برای حل آن ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد سرعت و همگرایی روش ارائه شده، مناسب است.
کلیدواژه ها