مطالعات استقرارDMAدر شبکه توزیع آب شرب شهر رودان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.55 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر امور آبرسانی-شرکت مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
3کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
چکیده
تعیین مولفه های آب بدون درآمد در شبکه های توزیع شهری یکی از اساسی ترین اقدامات به منظور شناسایی عوامل هدر رفت آب و در نتیجه اقدام به منظور کاهش آن می باشد. لذا در این مقاله مطالعات مطالعات استقرار DMA در شبکه توزیع آب شرب شهر رودان انجام و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مطالعات محله های مختلف شهر رودان به صورت پایلوت صورت گرفت و بر اساس خصوصیات این محله ها و همچنین مقایسه آن با کل شهر رودان، نتایج آن به کل شهر رودان تعمیم داده شد. نتایج این مطالعات نشان داد که مقدار هدر رفت آب در شهر رودان برابر 49 درصد از آب ورودی به شبکه می باشد که از این مقدار 12.9 درصد سهم هدر رفت ظاهری و 36.1 درصد سهم هدر رفت واقعی می باشد. بر این اساس پیشنهاداتی به منظور کاهش میزان هدر رفت آب در شهر رودان ارائه گردید.
کلیدواژه ها