نقش فلوترهای مخازن ذخیره مشترکین در میزان تلفات ظاهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (553.42 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر مدیریت مصرف - شرکت آب و فاضلاب مازندران
2کارشناس مدیریت مصرف آبفای مازندران
چکیده
یکی ازعوامل دخیل در هدررفت ظاهری وجود مخازن ذخیره در منازل مشترکین میباشد زیرا زمانی که سطح مخزن ذخیره زیاد باشد، فلوتر داخل مخزن به میزان خیلی کم باز می شود و عملاً دبی کنتور از دبی حداقل کنتورها کمتر خواهد شد.جهت تخمین میزان تاثیر مخزن مشترک برکنتور، یک کنتور بعد از مخزن ذخیره در چند شهر به صورت نمونه نصب گردید و با مصرف کنتور قبل از آن مقایسه شد و در نهایت با بررسی ها ساخت فلوتر هایی با مکانیزم قطع و وصل سریع که مجهز به مغناطیس می باشد جهت حذف خطای ناشی از وجود مخزن پیشنهاد گردید.
کلیدواژه ها