مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.31 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب . فاضلاب شهری استان لرستان
2رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان
چکیده
شبکه های آبرسانی بعنوان یک سیستم هیدرولیکی انتقال و توزیع آب همواره در کانون توجه محققین قرار دارد. عامل انتقال آب در شبکه ها اختلاف انرژی( هد فشاری است). اما در اثر اضافه فشار شبکه ، پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند. نشت همواره باعث کمبود در منابع آب شده و پرداخت هزینه های پمپاژ ، تصفیه و انتقال آب را بر تولید کننده تحمیل و از چرخه مصرف خارج می نماید. کنترل میزان نشت ،یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب در دسترس است.
مدیریت فشار شبکه به عنوان کاراترین و ساده ترین روش در میان روش های کاهش نشت بشمار می رود. برای اجرای این روش ابزارهایی وجود دارد که می توان به انتخاب صحیح محل احداث مخازن ذخیره، اجرای طرح ناحیه بندی فشار(زون فشار)، کنترل پمپاژ، کنترل سطح آب در مخازن ذخیره، احداث حوضچه های تعدیل فشار و استفاده از شیر های کنترل جریان و فشار استفاده نمود.
مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب علاوه بر کنترل و عرضه فشار شبکه با توجه به میزان تقاضا؛ سبب کاهش هزینه های تولید،کاهش میزان نشت های زمینه،کاهش تعداد حوادث و اتفاقات و کاهش میزان مینیمم جریان شبانه می شود.
کلیدواژه ها