آسیب شناسی علل عدم پیشرفت پروژه های هوشمند سازی شبکه های آب و فاضلاب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (780.77 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
دانشجو
چکیده
شبکه‌های آب و فاضلاب هوشمند می‌تواند فرصتی مناسب ارائه دهد تا از طریق تکنولوژی‌های پیشرفته چالش‌های پیش رو در صنعت آب کاهش یابد. علیرغم وجود مزایا بسیار هوشمندسازی شبکه‌های آب و فاضلاب این سیستم هنوز در سطح مطلوب در شرکت‌های آب و فاضلاب راه‌اندازی نشده است. در این مقاله برای شناسائی عوامل موثر بر علل عدم پیشرفت پروژه‌های مذکور‌، پرسشنامه‌هایی بر اساس متدولوژی سلسله مراتبی AHP طراحی و از متخصص نظرسنجی به عمل آمد. در این نظرسنجی هشت عامل عمده شامل عوامل: اعتباری، مدیریتی، طراحی، اجرایی، بهره‌برداری، انسانی، اطلاعاتی و ارتباطی، قراردادی انتخاب و سایر عوامل در قالب این هشت عامل به عنوان عوامل فرعی معرفی شدند. براساس نتایج این پروژه راهکارهای مختلف بررسی و پیشنهادهایی برای تسریع در عملیات هوشمند‌سازی شبکه‌های آب و فاضلاب ارائه گردید.
کلیدواژه ها