بررسی سازوکار تدوین برنامه تامین آب روستاهای بحرانی (تجربیات برخی روستاهای شهرستان نهاوند)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (979.29 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
2- کارشناس شرکت آبفار استان همدان
چکیده
کمبود آب جز بحران های دراز مدت است که در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است غیر قابل جبران باشد. با توجه به اینکه تامین آب روستاهای بالای 400 خانوار در مواقع بحران (خارج از مدار بیش از یک هفته و یا به جایگزین کردن منبع آب) به راحتی امکان پذیر نیست، سازوکار تدوین برنامه تامین آّب روستاهای بحرانی شهرستان نهاوند (روستاهای بالای 400 خانوار) ارائه خواهد شد. اهمیت دادن به استفاده صحیح از منابع موجود (چشمه‌ها) از ملزومات توسعه پایدار است. همچنان که در دیاگرام های برنامه تامین هم مشان داده شده حدود یک سوم روستاهای شهرستان نهاوند علاوه بر چاه دارای چشمه (مخصوص شرب) هم می باشد لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش هزینه و صرفه جویی در مصرف آب و برق با شرکت توزیع برق استان توافق می شود که در صورتی خاموشی چاه ها آبونمان حساب نگردد تا شرکت آبفار چشمه های مذکور را وارد مدار کند.
کلیدواژه ها